Konkurransetilsynet støtter forslag til liberalisering av drosjemarkedet i Norge

– Dette forslaget gir flere drosjer når du trenger dem, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Konkurransetilsynet har levert sitt høringssvar i forbindelse Samferdselsdepartementets forslag til revisjon av drosjereguleringen. Forslaget har til formål å legge til rette for velfungerende konkurranse i drosjemarkedet til det beste for drosjekundene.

– Konkurransetilsynet har ved flere anledninger påpekt svakheter ved dagens regulering av drosjemarkedet og er positiv til at departementet nå foretar en helhetlig gjennomgang av rammeverket for næringen, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Konkurransen i drosjemarkedet fungerer dårlig under dagens regelverk. En sentral årsak til dette er at det har vært begrensninger i mulighetene til å etablere seg i drosjemarkedet. Dette har blant annet ført til at tilgangen på drosjer er for liten i perioder med høy etterspørsel, for eksempel på kveldstid i helgene.

– Samferdselsdepartementet foreslår å fjerne begrensningen i antall drosjer, samt at det skal være mulig å være drosjesjåfør på deltid. Dette vil legge til rette for at tilbudet av drosjetjenester kan tilpasses etterspørselen i større grad enn det som er tilfellet under dagens regulering, sier Sørgard

I forslaget til ny drosjeregulering videreføres kravet om løyve for å tilby drosjetjenester. Kravene til drosjeløyve knyttes til kvalitet på bil og sjåfør for å sikre passasjerenes trygghet. Utover dette er løyvekravene forenklet betydelig sammenliknet med dagens regelverk.

– Konkurransetilsynet støtter forslaget om at kravene til å få drosjeløyve skal ivareta passasjerenes sikkerhet. Hvis kvalitetskravene er tilfredsstilt, bør et løyve være lett å få, men også lett å miste dersom forutsetningene for å ha løyve ikke lenger er tilstede. Dette er ikke minst viktig for å forhindre oppblomstring av useriøse aktører, sier Sørgard.

Tegning av gul taxi som forurenser.
Konkurransetilsynet støtter forslag til liberalisering av drosjemarkedet.

Kontaktinformasjon

Lars Sørgard
Konkurransedirektør

Pressebilder >>

Gjermund Nese
Avdelingsdirektør

Pressetelefon: 47 66 77 77


Høringsuttalelse – Endringer i drosjereguleringen >> (pdf)