Hva menes med prosjektsamarbeid?

Med prosjektsamarbeid menes at:

– To eller flere uavhengige foretak

– samarbeider om gjennomføring av enkeltprosjekter

– i form av levering av varer eller tjenester til offentlige eller private oppdragsgivere

– innenfor en avgrenset tidsperiode

Et prosjektsamarbeid kan gjennomføres på ulike måter. Ofte vil et slikt samarbeid kunne gå ut på inngivelse av et felles tilbud i en anbudskonkurranse eller bruk av underleverandøravtaler.

Konkurranseloven § 10 første ledd forbyr samarbeid mellom foretak som har til formål eller virkning å begrense konkurransen.

Forbudet innebærer at det som hovedregel ikke er tillatt for konkurrenter å samarbeide om å inngi et felles tilbud i en anbudskonkurranse. Samarbeid mellom foretak som av ulike grunner ikke er i stand til å fullføre et oppdrag på egen hånd, vil etter en konkret vurdering kunne være tillatt.

Med sin tilknytning til enkeltprosjekter skiller prosjektsamarbeid seg fra ulike former for samarbeid mellom konkurrenter som har en viss varighet og ikke er begrenset til et enkeltstående prosjekt. Et arbeidsfellesskap som for eksempel består i at foretak på varig basis deler felles lokaler, utstyr og personell vil ikke anses som et prosjektsamarbeid. Hvorvidt et slikt samarbeid rammes av konkurranseloven § 10 vil måtte vurderes konkret.

Dersom et samarbeids tyngdepunkt ikke er å inngi et felles tilbud i en anbudskonkurranse, men eksempelvis et samarbeid om forskning og utvikling eller felles produksjon, finnes det egne kapitler om dette i EU-kommisjonens reviderte retningslinjer for horisontalt samarbeid (se lenke nederst på siden). Disse omhandler også gruppefritakene for forsknings- og utviklingsavtaler og spesialiseringsavtaler som unntar slike avtaler på generelt grunnlag hvis visse vilkår er oppfylt.

Samarbeid som resulterer i opprettelse av et fellesforetak som på varig grunnlag ivaretar alle funksjoner som hører inn under en uavhengig økonomisk enhet (såkalte fullfunksjons fellesforetak), blir vurdert under fusjonskontrollen.