Lovlig eller ulovlig?

Det er forbudt for foretak å samarbeide på en måte som begrenser konkurransen. Konkurranseloven § 10 forbyr samarbeid mellom foretak som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Se egen temaside for konkurranseloven § 10 første ledd.

Det er det enkelte foretaks eget ansvar å vurdere lovligheten av egen praksis, og Konkurransetilsynet oppfordrer foretak til å søke juridisk bistand hvis de er usikre på om et planlagt prosjektsamarbeid vil være lovlig. Tilsynet er tilgjengelig for generell veiledning, men kan ikke forhåndsgodkjenne et samarbeid eller gi dispensasjon fra forbudet i konkurranseloven § 10. Noen overordnede prinsipper kan likevel være retningsgivende:

Foretak som ikke driver samme type virksomhet vil lovlig kunne inngå et prosjektsamarbeid, fordi de ikke er konkurrenter. Et eksempel på dette kan være en totalentreprise hvor flere fagfelt, for eksempel en snekker, en elektriker og en rørlegger, går sammen om å inngi et felles tilbud i en anbudskonkurranse.

Foretak som driver samme type virksomhet, og hver for seg er i stand til å fullføre det aktuelle oppdraget, vil normalt ikke ha lov til å inngi et felles tilbud i en anbudskonkurranse. Foretakene er da faktiske konkurrenter, og et samarbeid mellom dem vil kunne begrense konkurransen. Det samme gjelder dersom foretakene er potensielle konkurrenter, det vil si at de per i dag ikke er i stand til å fullføre oppdraget på egen hånd, men enkelt kan skaffe seg nødvendig kompetanse og ressurser til å inngi selvstendige tilbud i anbudskonkurransen.

Et samarbeid mellom konkurrenter kan likevel være tillatt, dersom foretakene kan vise til at samarbeidet skaper effektivitetsgevinster som oppveier samarbeidets konkurransebegrensende virkninger. Dette er nærmere regulert i konkurranseloven § 10 tredje ledd. Det er flere vilkår som må være oppfylt for at unntaket skal komme til anvendelse – blant annet må effektivitetsgevinstene komme forbrukerne til gode. Les mer om konkurranseloven § 10 tredje ledd.  

Et foretak som ikke er i stand til å fullføre det aktuelle oppdraget på egen hånd, og heller ikke har mulighet til å skaffe seg nødvendig kompetanse og ressurser til å inngi selvstendig tilbud i anbudskonkurransen, kan lovlig samarbeide med et annet foretak om å inngi et felles tilbud. Foretakene vil da ikke være konkurrenter om det aktuelle oppdraget, og et samarbeid mellom dem vil ikke begrense konkurransen.  

Dersom et samarbeids tyngdepunkt ikke er å inngi et felles tilbud i en anbudskonkurranse, men eksempelvis et samarbeid om forskning og utvikling eller et produksjonssamarbeid, finnes det egne kapitler om dette i EU-kommisjonens reviderte retningslinjer for horisontalt samarbeid.  Se også Konkurransetilsynets høringsuttalelse i høringen om kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord, der dette temaet omtales i kapittel 2.5.