Praksis – § 10 ulovlig samarbeid

Her finner du en oversikt over praksis i ulike saker om ulovlig samarbeid. Oversikten er delt inn etter instans. Noen saker ender med et vedtak fra Konkurransetilsynet, mens andre saker går videre til Konkurranseklagenemnda og/eller domstolene.

Konkurransetilsynets praksis

Konkurransetilsynet fattet i september 2017 vedtak der El Proffen AS/EP Contracting AS, Lysteknikk Elektroentreprenør AS, Elektro Nettverk Service AS, Arkel Asker og Bærum AS, Hoel Elektro AS og Røa Elektriske AS ble ilagt overtredelsesgebyr for brudd på konkurranseloven i form av ulovlig anbudssamarbeid. Saken gjaldt ulovlig samarbeid mellom konkurrenter i forbindelse med en anbudskonkurranse for vedlikehold og reparasjon av elektriske installasjoner i skolebygg, utlyst av Undervisningsbygg Oslo KF våren 2014.

Konkurransetilsynets vedtak i El Proffen (V-2017-21)

Konkurransetilsynets vedtak ble klaget inn for Konkurranseklagenemnda. Les mer under Konkurranseklagenemndas praksis

Konkurransetilsynet fattet i oktober 2016 vedtak der Johny Birkeland Transport AS/Norva 24 AS og Lindum AS ble ilagt overtredelsesgebyr for brudd på konkurranseloven i form av ulovlig anbudssamarbeid. Saken gjaldt ulovlig samarbeid gjennom inngivelse av felles tilbud i en anbudskonkurranse om utkjøring og behandling av slam fra kloakkrenseanlegg i Bergen, utlyst av Bergen Vann sommeren 2014.

Konkurransetilsynets vedtak i Slam (V-2016-7)

Konkurransetilsynets vedtak ble ikke påklaget.

Konkurransetilsynet fattet i juli 2011 vedtak der Follo Taxisentral AS, Ski Taxi AS og Ski Follo Taxidrift AS ble ilagt overtredelsesgebyr for brudd på konkurranseloven i form av ulovlig anbudssamarbeid. De to konkurrerende drosjesentralene Follo Taxisentral og Ski Taxi samarbeidet gjennom det felleseide selskapet Ski Follo Taxidrift AS om å inngi felles tilbud i to anbudskonkurranser om pasienttransport for Oslo universitetssykehus høsten 2010.

Konkurransetilsynets vedtak i Ski Taxi (v2011-12)

Konkurransetilsynets vedtak ble tatt inn for domstolene, og saken ble avgjort i Høyesterett. Les mer under Rettspraksis.

Konkurransetilsynet ila i juli 2009 Grunnarbeid AS og Gran & Ekran AS overtredelsesgebyr for ulovlig anbudssamarbeid. Det ulovlige samarbeidet skjedde i forbindelse med en anbudskonkurranse om rehabilitering av fem broer i Nord-Trøndelag i 2007.

Konkurransetilsynets vedtak i Gran Ekran (v2009-17)

Konkurransetilsynets vedtak ble tatt inn for domstolene, og saken ble avgjort i Høyesterett. Les mer under Rettspraksis.

Konkurranseklagenemndas praksis

Konkurranseklagenemnda opprettholdt Konkurransetilsynets vedtak når det gjaldt spørsmålet om de seks foretakene hadde brutt konkurranseloven § 10. Konkurranseklagenemnda la imidlertid et annet utgangspunkt til grunn for utmålings- og skyldspørsmålet, og gebyrene for alle seks foretak ble derfor redusert.

Konkurranseklagenemndas vedtak i El Proffen

Rettspraksis

Høyesterett kom i sin avgjørelse til at samarbeidet hadde et konkurransebegrensende formål etter konkurranseloven § 10.

Høyesteretts avgjørelse i Ski Taxi (sak nr 2016/2035)

Høyesterett opprettholdt i sin avgjørelse Konkurransetilsynets fastsettelse av overtredelsesgebyr.

Høyesteretts avgjørelse i Gran & Ekran (sak nr. 2012/449)