Bruk av diversjonsrater og prispress-tester

I vurderingene av foretakssammenslutninger har flere lands konkurransemyndigheter, inklusiv Norge, begynt å benytte seg av diversjonsrater og tester for prispress (UPP/GUPPI/IPR). Eksempler er på saker fra Norge er Coop/Ica og Peppes/Dolly. Se følgende rapport for eksempler fra Sverige. Mulig tema for en masteroppgave er å se nærmere på hva som er forskjellen mellom disse testene. Hvilke implikasjoner kan bruken av ulike tester ha for om myndighetene godkjenner en foretakssammenslutning eller ikke? Bør denne typen tester benyttes i det hele tatt? Oppgaven kan være en teoretisk/litteratur gjennomgang, kombinert med empirisk arbeid, og er egnet for en spørreundersøkelse/simulering.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle og er ment være en kilde til inspirasjon. Dersom en ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene er det mulig å henvende seg til oppgitt kontaktperson for råd og innspill. Kontaktpersonen er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven. Avgrensing og retning på oppgaven må bestemmes i samråd med veileder ved utdanningsinstitusjonen.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no