Foretakssammenslutninger i markeder med anbudskonkurranse

En del foretakssammenslutninger foregår i markeder preget av anbudskonkurranser. Eksempler på dette er foretakssammenslutningene mellom Aleris/Teres og Torghatten/Fjord1. Enkelte anbudsmarkeder er preget av få aktører, og et argument som ofte framsettes er at i anbudsmarkeder er det nok med to eller veldig få aktører for at det skal være virksom konkurranse. Se for eksempel Klemperer (2005): «Bidding markets» og OFT (2007): «Markets with bidding processes«. Hvilke implikasjoner kan foretakssammenslutninger ha i anbudsmarkeder med få aktører? Er det nok bedrifter igjen til å sikre virksom konkurranse? Når er det greit å gå fra 3 til 2 aktører i markedet? Oppgaven kan være en teoretisk/litteratur gjennomgang, eksempelvis knyttet opp mot en spesifikk foretakssammenslutning.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle og er ment være en kilde til inspirasjon. Dersom en ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene er det mulig å henvende seg til oppgitt kontaktperson for råd og innspill. Kontaktpersonen er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven. Avgrensing og retning på oppgaven må bestemmes i samråd med veileder ved utdanningsinstitusjonen.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no