Etableringshindre og betydningen for utøvelse av markedsmakt

En del foretakssammenslutninger foregår i markeder preget av anbudskonkurranser. Eksempler på dette er foretakssammenslutningene mellom Aleris/Teres og Torghatten/Fjord1. Enkelte anbudsmarkeder er preget av få aktører, og et argument som ofte framsettes er at i anbudsmarkeder er det nok med to eller veldig få aktører for at det skal være virksom konkurranse. Se for eksempel Klemperer (2005): “Bidding markets” og OFT (2007): “Markets with bidding processes“. Hvilke implikasjoner kan foretakssammenslutninger ha i anbudsmarkeder med få aktører? Er det nok bedrifter igjen til å sikre virksom konkurranse? Når er det greit å gå fra 3 til 2 aktører i markedet? Oppgaven kan være en teoretisk/litteratur gjennomgang, eksempelvis knyttet opp mot en spesifikk foretakssammenslutning.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no