Konkurransen i markedet for Telekom

Konkurransen i markedet for telekom har i en årrekker vært omdiskutert, og i både Norge og Europa har det det skjedd en betydelig konsolidering de senere årene. Eksempler på dette fra Norge er Telia sitt oppkjøp av Tele2 (TeliaSonera/Tele2) og Phonero (Telia/Phonero) i henholdsvis 2014 og 2017. Mulig tema for en masteroppgave er å analysere konkurransen i markedet for telekom. Se f.eks. Meld. St. 28 (2020-2021) ‘Vår felles digitale grunnmur’ for mer bakgrunnsinformasjon. Innenfor temaet er det flere mulige innfallsvinkler til en masteroppgave: effekten av fusjoner og oppkjøp, om avhjelpende tiltakt har hatt effekt, markedskonsentrasjon og priser, hvordan har prisutviklingen vært i Norge sammenlignet med andre land i takt med utbyggingen av det tredje nettet, mfl. Innenfor telekom finnes det halvårlige data både for NorgeSverigeDanmark og Finland. Temaene egner seg også for bruk av spørreundersøkelser, f.eks. for å kartlegge kundeadferd i mobilmarkedet.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle og er ment være en kilde til inspirasjon. Dersom en ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene er det mulig å henvende seg til oppgitt kontaktperson for råd og innspill. Kontaktpersonen er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven. Avgrensing og retning på oppgaven må bestemmes i samråd med veileder ved utdanningsinstitusjonen.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab
Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no