Høring – utkast til veileder om prisdiskriminering

Konkurransetilsynet har utarbeidet utkast til veileder om prisdiskriminering som nå sendes på høring. Utkastet til veileder om prisdiskriminering er ment å tydeliggjøre hvordan Konkurransetilsynet tolker og vil anvende konkurranseloven i saker som gjelder prisdiskriminering. Veilederen er generell, og gjelder således for alle typer markeder. Hovedfokus i veilederen er vurderinger etter konkurranseloven § 11, men vurderingene vil også ha overføringsverdi til vurderinger av tilsvarende vilkår i konkurranseloven § 10.

Noe av bakgrunnen for at Konkurransetilsynet har valgt å utarbeide en utkast til veileder om prisdiskriminering er den debatten som har vært om temaet, særlig innenfor dagligvaresektoren. Blant annet har prisdiskriminering vært et tema i Meld. St. 27 (2019-2020) Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane (dagligvaremeldingen), hvor man kom til at innføring av et forbud mot prisdiskriminering ikke anses som hensiktsmessig, idet et slikt forbud vil kunne ha utilsiktede virkninger. I forlengelsen av dette har Stortinget bedt regjeringen om å klargjøre overfor Konkurransetilsynet at veiledende virksomhet må styrkes i dagligvaresatsingen. Nærings- og fiskeridepartementet har i supplerende tildelingsbrev 2. mars 2021 bedt Konkurransetilsynet om å følge opp Stortingets vedtak på en hensiktsmessig måte, ved bruk av de virkemidlene tilsynet har til rådighet, samtidig som at departementet presiserer at konkurranseloven gjelder.

Formålet med veilederen er å gi eksterne parter kunnskap om de rettslige og økonomiske aspektene ved en vurdering av når prisdiskriminering kan være i strid med konkurranseloven. Veilederen er imidlertid ikke ment å være uttømmende eller rettslig bindende med hensyn til når det kan konstateres en overtredelse eller ikke.

Dette høringsbrevet og utkastet til veileder om prisdiskriminering er tilgjengelig på Konkurransetilsynets hjemmeside. Det bes om at høringssvar lastes opp digitalt via www.kt.no.

Fristen for å sende inn høringssvar gikk ut 27. januar 2022.

Merk at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Eventuelle spørsmål til den foreliggende høringen kan rettes til sjeføkonom Jan Yngve Sand, e-post jysa@kt.no eller telefon 958 19 755, eller juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad, epost kala@kt.no eller telefon 975 66 923.