Kjedesubstitusjon og markedsavgrensning

Et mulig tema for en masteroppgave er å undersøke kjedesubstitusjon (Eng: «Chain of substitution») som et argument i markedsavgrensning. Kjedesubstitusjon trekker i retning av brede markeder. Se for eksempel Aproskie og Lynch: «The chain of substitustion in market definition». Kjedesubstitusjon ble blant annet benyttet som argument av partene i sakene SATS/ELIXIANorsk Gjenvinning/Avfall Sør Bedrift og Coop/ICA. Tilsvarende eksempler finner man fra saker behandlet av de britiske konkurransemyndigheter og EU Kommisjonen.

Kan kjedesubstitusjon hindre utøvelse av markedsmakt? Vil kjedesubstitusjon kunne medføre at konkurransebegrensninger fusjoner medfører spres over et større område/flere produkter, men at skadevirkningene i hvert område/for hvert produkt blir mindre? Når gjør kjedesubstitusjon seg eventuelt gjeldende? Hvilke momenter skal vurderes ved kjedesubstitusjon? Vil kjedesubstitusjon alltid medføre en økning i det konkurransemessige presset en bedrift møter? Oppgaven passer til en litteraturgjennomgang, nye teoretiske bidrag og sammenligning av ulike konkurransesaker.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle og er ment være en kilde til inspirasjon. Dersom en ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene er det mulig å henvende seg til oppgitt kontaktperson for råd og innspill. Kontaktpersonen er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven. Avgrensing og retning på oppgaven må bestemmes i samråd med veileder ved utdanningsinstitusjonen.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no