Utledning av diversjonsrater gjennom spørreundersøkelser

Flere lands konkurransemyndigheter har i senere tid begynt å utlede diversjonsrater gjennom spørreundersøkelser for å vurdere den konkurransemessige nærheten mellom partene i en foretakssammenslutning. Se for eksempel SATS/ELIXIACoop/ICA og Peppes/Dolly, samt den britiske saken Cineworld/Cityscreen. Mulig tema for en masteroppgave er å foreta en vurdering av hvor godt egnet spørreundersøkelser er for å belyse dette spørsmålet. Er det forskjell i estimerte diversjonsrater mellom gjennomsnittlige og marginale kunder? Er det videre forskjell mellom det å stille åpne eller lukkede spørsmål? Hvilke eventuelle implikasjoner har dette for myndigheters tolkning av diversjonsrater og bruk av prispressanalyser (UPP/GUPPI/IPR)? Oppgaven er egnet til å gjøre en spørreundersøkelse, samt foreta en gjennomgang av litteratur/konkurransesaker.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle og er ment være en kilde til inspirasjon. Dersom en ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene er det mulig å henvende seg til oppgitt kontaktperson for råd og innspill. Kontaktpersonen er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven. Avgrensing og retning på oppgaven må bestemmes i samråd med veileder ved utdanningsinstitusjonen.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no