Kategori: Uttalelser

Dato Tittel
08.10.2021 Høringsuttalelse – Endring av trinnprismodellen
01.09.2021 Høringsuttalelse – Kartlegging av utviklingen i luftfarten etter pandemiutbruddet – innspill til luftfartsstrategi
27.04.2021 Høringsuttalelse – NOU 2020:11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring
15.03.2021 Høringsuttalelse – NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten
18.12.2020 Påpekning – Samferdselsdepartementet – konkurransebegrensende forhold – tilgang til billettsystem – konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e
29.06.2020 Påpekning av konkurransebegrensende forhold – Kommuneplan for Stavanger 2019-2034 – Bestemmelser om etablering av handel og for sentrumsformål – konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e
29.06.2020 Påpekning av konkurransebegrensende forhold – Kommuneplan for Skien 2014-2026 – Bestemmelser om lokalisering av dagligvareforretninger – konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e
13.11.2020 Høringsuttalelse – forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. – utvidet adgang til informasjonsdeling – oppfølging av enkelte forslag i NOU 2019:5
02.10.2020 Høringsuttalelse – endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrusning som et alternativ til taksameter i drosje
25.09.2020 Høyringsfråsegn – forslag til endringar i apotekloven § 6-6
10.09.2020 Høringsuttalelse – forlengelse av forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i luftfartssektoren
05.06.2020 Høringsuttalelse – forlengelse av forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 om samarbeid i transportsektoren
28.07.2020 Høringsuttalelse – Endringer i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven – oppfølging av endringer i yrkestransportloven og rammeverk for alternativ til taksameter
29.06.2020 Høringsuttalelse – Endringer i energiloven om funksjonelt skille for nettforetak
27.03.2020 Høringsuttalelse – forslag til forskrift om unntak fra konkurranseloven som følge av utbrudd av Covid-19
14.05.2020 Høringsuttalelse – Endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter
15.05.2020 Høringsuttalelse til rapporten “Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven”
04.05.2020 Høringsuttalelse – Utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen
06.03.2020 Høringsuttalelse – endringer i forskrift om omsetning av visse legemidler utenom apotek (LUA-forskriften) og legemiddelforskriften
06.03.2020 Høringsuttalelse – gjennomføring av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler (unntak fra beskyttelsen for eksport til tredjeland mv.)

Var dette nyttig?