Kategori: Uttalelser

DatoTittel
09.01.2020Høringsuttalelse – forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven for å styrke legemiddelberedskapen
08.01.2020Høringsuttalelse – Utredning av virkemidler for utjevning av nettleie
29.11.2019Høringsuttalelse – NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov
02.12.2019Høringsuttalelse – NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt
01.10.2019Høringsuttalelse – endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler
30.09.2019Høringsuttalelse – Tilpasninger i kapitalkravene for banker
19.08.2019Påpekning av konkurransebegrensende forhold – apotekforskriften § 13 om konkurransepolitiske hensyn ved tildeling av apotekkonsesjon – konkurranseloven § 9 e
28.06.2019Høringsuttalelse – Nasjonal kommunikasjonsmyndighets varsel om vedtak i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i mobilnett
07.06.2019Høringsuttalelse – Forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden
14.09.2018Høringsuttalelse – forskrift om saksbehandlingen for Konkurranseklagenemnda
15.02.2019Høringsuttalelse – Merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner
11.02.2019Høringsuttalelse – forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for omsetning av bøker
19.12.2018Høringsuttalelse – Endringer i drosjereguleringen – Oppheving av behovsprøvingen mv.
15.06.2018Høringsuttalelse – NOU 2018 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov
31.05.2018Høringsuttalelse – NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital
29.05.2018Høringsuttalelse – utveksling av personopplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
22.05.2018Høringsuttalelse – NRKs bidrag til mediemangfoldet
02.05.2018Høringsuttalelse – NOU 2017:17 På ein søndag? Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar
02.05.2018Høringsuttalelse – rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører
15.03.2018Høringsuttalelse – muligheten for å etablere en inngrepshjemmel mot ensidige handlinger i verdikjeden for mat som ikke rammes av konkurranseloven § 11