Kategori: Uttalelser

DatoTittel
27.03.2020Høringsuttalelse – forslag til forskrift om unntak fra konkurranseloven som følge av utbrudd av Covid-19
14.05.2020Høringsuttalelse – Endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter
15.05.2020Høringsuttalelse til rapporten “Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven”
04.05.2020Høringsuttalelse – Utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen
06.03.2020Høringsuttalelse – endringer i forskrift om omsetning av visse legemidler utenom apotek (LUA-forskriften) og legemiddelforskriften
06.03.2020Høringsuttalelse – gjennomføring av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler (unntak fra beskyttelsen for eksport til tredjeland mv.)
09.01.2020Høringsuttalelse – forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven for å styrke legemiddelberedskapen
08.01.2020Høringsuttalelse – Utredning av virkemidler for utjevning av nettleie
29.11.2019Høringsuttalelse – NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov
02.12.2019Høringsuttalelse – NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt
01.10.2019Høringsuttalelse – endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler
30.09.2019Høringsuttalelse – Tilpasninger i kapitalkravene for banker
19.08.2019Påpekning av konkurransebegrensende forhold – apotekforskriften § 13 om konkurransepolitiske hensyn ved tildeling av apotekkonsesjon – konkurranseloven § 9 e
28.06.2019Høringsuttalelse – Nasjonal kommunikasjonsmyndighets varsel om vedtak i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i mobilnett
07.06.2019Høringsuttalelse – Forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden
14.09.2018Høringsuttalelse – forskrift om saksbehandlingen for Konkurranseklagenemnda
15.02.2019Høringsuttalelse – Merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner
11.02.2019Høringsuttalelse – forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for omsetning av bøker
19.12.2018Høringsuttalelse – Endringer i drosjereguleringen – Oppheving av behovsprøvingen mv.
15.06.2018Høringsuttalelse – NOU 2018 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov