Berekraft og konkurranse

 

Noreg skal kutte utslepp av klimagassar med 55 prosent innan 2030, og vere klimanøytrale innan 2050. Det krev ei grøn omstilling av norsk økonomi. Målretta offentlege tiltak som skatt og avgifter vil spele ei sentral rolle, men konkurransepolitikken må òg spele på lag. Difor er berekraft eit satsingsområde for Konkurransetilsynet. ​