Høringer og rapporter

 

Konkurransetilsynet avholder høringer, inngir høringsuttalelser og skriver rapporter. Nedenfor følger en oversikt over tilsynets høringsuttalelser og rapporter siden 2010 som er relevant for drosjemarkedet. Dokumenter fra tidligere enn 2010 er tilgjengelig på kt.no under Vedtak og uttalelser og Forskning/rapporter.

 

Høringer

  • Høring – Justering av makspriser i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport

Konkurransetilsynet har sendt på høring forslag til endring av maksimalprisene i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn. Tilsynet foreslår at maksimaltakstene justeres med i gjennomsnitt 1 prosent.

Høringsfristen er mandag 14. desember 2020.

Høring – Forslag til endring av forskrift om takstberegning og maksimalpriser. (pdf)

Vedlegg: Anmodning fra Norges Taxiforbund. (pdf)

 

Høringsuttalelser

  • Høringsuttalelse – Endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrustning som et alternativ til taksameter i drosje.
  • Høringsuttalelse – Endringer i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven – oppfølging av endringer i yrkestransportloven og rammeverk for alternativ til taksameter.
  • Høringsuttalelse – Utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen.
  • Høringsuttalelse – Endringer i drosjereguleringen – oppheving av behovsprøvingen mv.
  • Høringsuttalelse – Endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften.
  • Høringsuttalelse – Endring i drosjeforskriften i Oslo – innføring av miljøkrav til drosjenæringen.
  • Høringsuttalelse – Forslag til endringer i yrkestransportlova.
  • Høringsuttalelse – Endring av løyvedistrikt i Troms fylke.
  • Høringsuttalelse til Forbrukerrådet – Om organisering av drosjemarkedet.

 

Rapporter
Rapport fra 2015: Et drosjemarked for fremtiden

Ikon for