Høyringar og rapportar

Konkurransetilsynet held høyringar, inngir høyringsutsegner og skriv rapportar. Nedanfor følgjer ei oversikt over høyringsutsegnene og rapportane frå tilsynet sidan 2010 som er relevant for drosjemarknaden. Dokument frå tidlegare enn 2010 er tilgjengeleg på kt.no under Vedtak og utsegner og Forsking/rapportar.

Høyringsutsegner

  • Høringsuttalelse – Endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrustning som et alternativ til taksameter i drosje.
  • Høringsuttalelse – Endringer i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven – oppfølging av endringer i yrkestransportloven og rammeverk for alternativ til taksameter.
  • Høringsuttalelse – Utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen.
  • Høringsuttalelse – Endringer i drosjereguleringen – oppheving av behovsprøvingen mv.
  • Høringsuttalelse – Endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften.
  • Høringsuttalelse – Endring i drosjeforskriften i Oslo – innføring av miljøkrav til drosjenæringen.
  • Høringsuttalelse – Forslag til endringer i yrkestransportlova.
  • Høringsuttalelse – Endring av løyvedistrikt i Troms fylke.
  • Høringsuttalelse til Forbrukerrådet – Om organisering av drosjemarkedet.

 

Rapportar

Rapport frå 2015: «Et drosjemarked for fremtiden»

 

Ikon for