Rapporter

2024: Marginstudie

I Konkurransetilsynets marginstudie 2024 kartlegges lønnsomheten i til et utvalg aktører i dagligvaremarkedet for perioden 2017 til 2022. Studien viser få tegn på at dagligvareaktørene utnyttet koronapandemien eller krigen i Ukraina til å øke prisene. Derimot finner tilsynet at lønnsomheten jevnt over er høyere enn det man ville forvente i et marked med hard konkurranse. 08.05.2024 


2023: Daglegvarerapport

Det er stor forskjell i daglegvarekjedene sine strategiar for butikketablering. Det viser ei kartlegging Konkurransetilsynet har gjort av den lokale konkurransen i daglegvaremarknaden. Graden av lokal konkurranse er berre noko av det som blir omtalt i tilsynet si ferske daglegvarerapport for 2023. 31.01.2024


 

2022: Dagligvarerapport

Kartleggingen av forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser for 2021 viser at forskjellene er redusert siden 2017. De nye resultatene og forslag om justering av importvernet er blant det Konkurransetilsynet omtaler i sin dagligvarerapport. 14.12.2022


 

2021: Undersøkelse viser at flere bedrifter bruker overvåkningsalgoritmer

Stadig flere bedrifter i Norge bruker overvåknings- og prisingsalgoritmer i sin virksomhet. Det viser en undersøkelse Konkurransetilsynet har utført. Tilsynet oppfordrer nå bedrifter til å være oppmerksomme på at bruken av algoritmer også kan skade konkurransen og føre til høyere priser til forbrukerne. 03.02.2021


 

2020: Kartlegging av innkjøpsbetingelser i dagligvaresektoren

Konkurransetilsynet har gjort en grundig kartlegging av innkjøpsbetingelsene i 2018 og 2019 i det norske dagligvaremarkedet. Kartleggingen er et supplement til Konkurransetilsynets analyser av prisforskjeller fra 2017, der hovedresultatene ble publisert i en rapport i november 2019. 08.10.2020


 

2019: Kartlegging av innkjøpsbetingelser i norsk dagligvaresektor

Konkurransetilsynet har gjort en grundig kartlegging av innkjøpsbetingelsene i 2017 i det norske dagligvaremarkedet. Den viser til dels store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser. 13.11.2019


 

Utredningen: Petroleumsnæringen og kjøpermakt

De siste årene har oljeprisen falt betydelig, og dette har tvunget frem endringer og kostnadskutt som i særlig grad har påvirket leverandørindustrien i petroleumsnæringen. Fra et konkurransefaglig ståsted er det likevel vanskelig å se at bruk av kjøpermakt vil kunne begrense konkurransen og skade forbrukerne. 03.10.2016


 

Konkurranseproblemer i avfallsmarkedet

En ny rapport av de nordiske konkurransemyndighetene peker på behov for økt bruk av konkurranse i avfallssektoren. 23.02.2016


 

Sårbar konkurranse i boliglånsmarkedet

Konkurransetilsynets rapport fra mars 2015 viser at bankene har økt sin inntjening på boliglån og hatt likere rentenivå de siste årene. Markedet er sårbart for at bankene kan samordne sine renter, og tilsynet er derfor svært opptatt av at ikke bankene signaliserer fremtidige renter. 24.03.2015


 

Drosjenæringen må få moderne rammebetingelser

Drosjenæringen er overregulert. Tiden er moden for å gi næringen rammer som bidrar til å gi et kundetilpasset, fleksibelt og moderne drosjetilbud, sier Konkurransetilsynet i en ny rapport. 20.03.2015


 

Konkurranseproblemer for boligutvikling

En rapport fra Konkurransetilsynet fra 2015 viser at svak konkurranse er en av årsakene til at det bygges for få nye boliger og at boligprisene stiger. 10.02.2015


 

Drivstoffmarkedet i Norge – Marginøkning og ny pristopp

Konkurransetilsynet har gjennomført en undersøkelse av konkurransen i det norske drivstoffmarkedet. Undersøkelsen bygger på analyser av en betydelig mengde data, om blant annet priser, hentet inn fra de norske drivstoffkjedene i 2012. (2014)


 

Din bil – ditt verkstedsvalg

Konkurransetilsynet ønsker gjennom denne rapporten å bevisstgjøre bileiere på at de har rett til å velge verksted og reservedeler når de selv betaler for tjenestene. (2013)


 

Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon

Konkurransen i marknaden for offentleg tenestepensjon er avgrensa. Det er få som tilbyr produktet, og arbeidsgjevarane orienterer seg i liten grad i marknaden. Dette kjem fram i ein ny rapport frå Konkurransetilsynet. (2010)


 

Det norske drivstoffmarkedet

Stadig flere forbrukere handler bensin på lavprisdager, viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. Prisnivået varierer mye fra sted til sted. Undersøkelsen styrker oppfatningen av at den lokale konkurransen har mye å si for bensinprisen. (2010)


 

Konkurransen i Norge

Rapporten presenterer konkurransesituasjonen i seks utvalgte markeder med særlige utfordringer, og anbefaler tiltak som kan bedre konkurransen. I tillegg tar rapporten for seg virkninger av konkurransepolitikken i enkelte viktige markeder. (2009)


 

Norsk konkurransepolitikk: Noen historiske perspektiver

Steinar Undrum, Egil Bakke og Einar Hope gir i denne publikasjonen et innblikk i sine personlige erfaringer fra Pristilsynet og Konkurransetilsynet. (2009)


 

Salgsutvikling i bokbransjen

Bøker har blitt billegare og salet av bøker har auka etter at den nye bokbransjeavtalen vart sett i verk 1. mai 2005. (2008)


 

Effekter av friere bokpriser

Rapporten viser at det er solgt betydelig mer skjønnlitteratur og at prisene på skjønnlitteratur har falt etter at den nye bokbransjeavtalen trådte i kraft 1. mai 2005. Antall solgte titler har også økt. (2006)


Skadeforsikring

(2006)


 

Friere yrker – friere konkurranse?

(2005)


 

Betaling for hylleplass

(2005)


 

På like vilkår?

(2005)