Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

I søke-feltet kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Dato Tittel
11.06.2020 Vedtak V2020-20 – Ringnes Norge AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 og EØS-avtalen artikkel 54
05.06.2020 Høringsuttalelse – forlengelse av forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 om samarbeid i transportsektoren
15.05.2020 Høringsuttalelse til rapporten “Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven”
14.05.2020 Høringsuttalelse – Endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter
04.05.2020 Høringsuttalelse – Utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen
27.03.2020 Høringsuttalelse – forslag til forskrift om unntak fra konkurranseloven som følge av utbrudd av Covid-19
12.03.2020 Vedtak V2020-16 – Schibsted ASA – Nettbil AS – konkurranseloven § 18 tredje ledd
12.03.2020 Vedtak V2020-15 – Vygruppen AS – konkurranseloven § 29 – ileggelse av overtredelsesgebyr – uriktige eller ufullstendige opplysninger
06.03.2020 Høringsuttalelse – gjennomføring av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler (unntak fra beskyttelsen for eksport til tredjeland mv.)
06.03.2020 Høringsuttalelse – endringer i forskrift om omsetning av visse legemidler utenom apotek (LUA-forskriften) og legemiddelforskriften
26.02.2020 A2020-1 – Gjelsten Holding AS/O.N. Sunde AS – Gresvig Retail Group AS mfl.
21.02.2020 Vedtak V2020-14 – Amedia Start Up AS – Nu Publishing AS – pålegg om meldeplikt – konkurranseloven § 18 tredje ledd
09.01.2020 Høringsuttalelse – forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven for å styrke legemiddelberedskapen
08.01.2020 Høringsuttalelse – Utredning av virkemidler for utjevning av nettleie
02.12.2019 Høringsuttalelse – NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt
29.11.2019 Vedtak V2019-24 – Tieto Oyj – EVRY ASA – konkurranseloven § 16 annet ledd – godkjenning av kjøper – oppheving av gjennomføringsforbud
29.11.2019 Høringsuttalelse – NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov
20.11.2019 Avgjørelse A2019-2 – JFP Retail Drift AS – Notabene AS dets konkursbo – konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra gjennomføringsforbud
01.11.2019 Vedtak V2019-23 – Tieto Oyj – EVRY ASA – konkurranseloven § 16 annet ledd jf. § 20 – inngrep på vilkår
28.10.2019 Vedtak V2019-22 – Prosafe SE – Floatel International Limited – konkurranseloven § 16, jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
22.10.2019 Avgjørelse A2019-1 – Jotunfjell Partners – Vita og Loco-konsernet – konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra gjennomføringsforbud
11.10.2019 Vedtak V2019-21 – Nor Tekstil AS – Storvask AS – pålegg om meldeplikt – konkurranseloven § 18 tredje ledd
01.10.2019 Høringsuttalelse – endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler
30.09.2019 Høringsuttalelse – Tilpasninger i kapitalkravene for banker
19.08.2019 Påpekning av konkurransebegrensende forhold – apotekforskriften § 13 om konkurransepolitiske hensyn ved tildeling av apotekkonsesjon – konkurranseloven § 9 e
04.07.2019 Vedtak V2019-18 – Sector Alarm AS/Insanor Invest AS – ileggelse av overtredelsesgebyr – krrl § 29 jf § 10 og EØS-avtalen artikkel 53
28.06.2019 Høringsuttalelse – Nasjonal kommunikasjonsmyndighets varsel om vedtak i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i mobilnett
07.06.2019 Høringsuttalelse – Forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden
28.03.2019 Vedtak V2019-17 – Sector Alarm Group AS – Nokas AS – konkurranseloven § 16 og 16a jf. § 20 – inngrep på vilkår
15.02.2019 Høringsuttalelse – Merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner

Var dette nyttig?